ALGEMENE VOORWAARDEN LETS GO SPORT

1.

ALGEMENE VOORWAARDEN LETS GO SPORT

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Lets Go Sport:

De opdrachtnemer die ten behoeve van de opdrachtgever diensten verricht of goederen levert.

Opdrachtgever:

De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Lets Go Sport opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten en/of levering van goederen;

Diensten:

Diensten gericht op een fysieke en/of geestelijke activiteit, individueel of in groepsverband, het geven van (trainings)adviezen, het samenstellen van een (individueel) trainingsprogramma, het begeleiden van een door de opdrachtgever gekozen trainingsprogramma, het geven van voedingsadviezen of het afnemen van een EBM-test. De diensten kunnen worden verricht op basis van een maandabonnement (o.a. Bootcamp, Smallgroup, op basis van een abonnement van 6 maanden of langer (o.a. personal training) of eenmalig (o.a. EBM-test).

Alle diensten zijn persoons- of bedrijfsgebonden en onoverdraagbaar.

Levering:

De levering van o.a. voedingssupplementen.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrach­ten welke door Opdrachtnemer worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een op­dracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste één maand zitten. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 

3. Opdracht

 1. Een opdracht komt uitsluitend tot stand via elektronische weg (website of app). Mondelinge of schriftelijke opdrachten binden Lets Go Sport niet.

 2. Iedere opdracht aan Lets Go Sport impliceert dat de Opdrachtgever ermee instemt dat Lets Go Sport - zonder voorafgaande kennisneming aan de Opdrachtgever -  zo nodig de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door derden.

 

4. Prijzen en Facturatie

 1. Alle prijzen zijn op de website vermeld en inclusief BTW. Prijzen en prijswijzigingen ten aanzien van kosten van derden worden integraal doorberekend.

 2. Diensten en Leveringen dienen uitsluitend bij vooruitbetaling te worden voldaan op het moment van aanmelding voor de Dienst of Levering via de website of de app van Opdrachtnemer.

 3. Restitutie van betalingen voor overeengekomen Diensten die niet worden afgenomen of niet volledig worden voltooid door de opdrachtgever is uitgesloten.

 4. Alleen vooruitbetaling door bijschrijving op een bank-of girorekeningen van Lets Go Sport leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.

 5. Bj gebreke van vooruitbetaling, wordt de Opdrachtgever - zonder nadere ingebrekestelling - geacht in verzuim te zijn.

 6. Indien Lets Go Sport invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, gelijk aan 15% van het openstaande saldo (inclusief BTW), doch met een minimum van € 250,--, ten laste van Opdrachtgever.

 7. Er geldt een vertragingsrente gelijk aan 6% per jaar.

 8. Bij niet of niet-tijdige betaling van de Diensten of Leveringen is Lets Go Sport gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te beëindigen. 

 9. Alle Goederen die door de Leverancier worden geleverd, blijven eigendom van de Leverancier totdat Afnemer aan zijn verplichtingen uit deze en een eventuele eerdere soortgelijke overeenkomst heeft voldaan.

 

5. Uitvoering werkzaamheden

 1. Lets Go Sport bepaalt de wijze waarop de Dienst of de Levering wordt uitgevoerd.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om tijdig de afspraken voor de uitvoering van Dienst te maken of te wijzigen.

 3. Alleen klachten door Opdrachtgever schriftelijk ingediend uiterlijk binnen 24 uur na de uitvoering van de Dienst of de Levering kunnen in behandeling worden genomen.

 

6. Annulering

 1. Annulering door de Opdrachtgever van gereserveerde Diensten dient plaats te vinden binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak, per sms of voicemail op het telefoonnummer van de trainer of via Lets Go Sport. 

 2. De Opdrachtgever dient 10 minuten voor de geplande afspraak aanwezig te zijn i.v.m. omkleden, warming up e.d. Eventuele vertragingen ontstaan wegens het niet tijdig aanwezig zijn voor de afspraak geven geen recht op (gedeeltelijke) restitutie noch recht op uitbreiding buiten de resterende duur van de afspraak.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht de Dienst te annuleren indien de Opdrachtgever 15 minuten te laat is.

 4. Indien Opdrachtnemer een dienst annuleert wegens een aan haar toekomende omstandigheid, zal door Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een nieuwe afspraak worden gemaakt.

 5. Restitutie wegens annulering is uitgesloten.

 

7. Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvang van de Diensten vindt een adviesgesprek plaats en dient Opdrachtgever naar waarheid en volledig een vragenlijst in te vullen omtrent de fysieke gesteldheid en de gezondheidsstatus. Deze informatie is voor Lets Go Sport van belang voor een goede beoordeling en invulling van de gevraagde Dienst. 

 2. Opdrachtnemer kan afhankelijk van de beantwoorde vragen en voorafgaand aan of tijdens de duur van een Dienst van Opdrachtgever een medische verklaring van een arts verlangen om de Dienst te leveren.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet door Opdrachtgever opgegeven aandoeningen of gebreken die van invloed zijn op de fysieke gesteldheid en/of de door Opdrachtnemer geadviseerde Dienst.

 4. De intensiteit van de Dienst kan in de loop der tijd worden aangepast. Bij tekenen (dan wel indien Opdrachtgever had moeten begrijpen dat er sprake is) van vermoeidheid, veranderingen in de hartslag en/of bloeddruk, duizeligheid e.d. dient Opdrachtgever dit aan te geven en kan zo nodig de uitvoering van de Dienst worden gestaakt.

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele letsels als gevolg van een Dienst, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen  ontstaan door hartinfarcten, spierverrekking of -scheur, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan knie/onderrug/voet en ander  ziekten, overlijden, ongemakken, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na een Dienst of als gevolg van het gebruik van de conditie- en/of trainingsapparatuur en materialen.

 6. De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.

 

8. Deelname aan suptours, supyoga en verhuur van sups

 1. Geen deelname is mogelijk, indien geen account is aangemaakt via de app van Opdrachtgever.

 2. Deelname aan suplessen, supclinics, suptours, supevents en verhuur van supboards is geheel op eigen risico.

 3. De Opdrachtgever dient te beschikken over minimaal een zwemdiploma A.

 4. Verhuur van supboards geschiedt alleen aan volwassenen vanaf 18 jaar. Kinderen jonger dan 18 jaar dienen door een volwassene te worden begeleid.

 5. Verhuur van supboards geschiedt alleen aan Opdrachtgevers die een WA-verzekering hebben, die schade aan de supboards en bijbehorende materialen dekt.

 6. Gebruik van supmateriaal is op eigen risico. Bij schade of verlies is de Opdrachtgever aansprakelijk voor reparatie en/of vervanging, in het laatste geval tegen de inkooptarieven van de materialen.

 

9. Introducés

 1. Na voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer kan Opdrachtgever incidenteel kosteloos een introducé meenemen, tenzij het betreft deelname aan een supactiviteit zoals genoemd in artikel 8.

 2. Deze introducé is gehouden de door Opdrachtnemer gegeven instructies op te volgen.

 3. Deelname aan een Dienst is geheel op eigen risico van de introducé.

 4. Opdrachtnemer behoudt het recht om – zonder opgave van redenen - deelname van een introducé aan een Dienst te weigeren of te staken.

 

10.Huishoudelijk Reglement

 1. De Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de door Opdrachtnemer gegeven instructies en het huishoudelijk reglement.

 2. Het in strijd handelen met het huishoudelijk reglement kan voor Opdrachtnemer reden zijn de overeenkomst te beëindigen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer.

 

11. Bevoegde rechter en rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Slechts de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever kennis te nemen.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Lets Go Sport:

De opdrachtnemer die ten behoeve van de opdrachtgever diensten verricht of goederen levert.

Opdrachtgever:

De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Lets Go Sport opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten en/of levering van goederen;

Diensten:

Diensten gericht op een fysieke en/of geestelijke activiteit, individueel of in groepsverband, het geven van (trainings)adviezen, het samenstellen van een (individueel) trainingsprogramma, het begeleiden van een door de opdrachtgever gekozen trainingsprogramma, het geven van voedingsadviezen of het afnemen van een EBM-test. De diensten kunnen worden verricht op basis van een maandabonnement (o.a. Bootcamp, Smallgroup, op basis van een abonnement van 6 maanden of langer (o.a. personal training) of eenmalig (o.a. EBM-test).

Alle diensten zijn persoons- of bedrijfsgebonden en onoverdraagbaar.

Levering:

De levering van o.a. voedingssupplementen.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrach­ten welke door Opdrachtnemer worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een op­dracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste één maand zitten. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 

3. Opdracht

 1. Een opdracht komt uitsluitend tot stand via elektronische weg (website of app). Mondelinge of schriftelijke opdrachten binden Lets Go Sport niet.

 2. Iedere opdracht aan Lets Go Sport impliceert dat de Opdrachtgever ermee instemt dat Lets Go Sport - zonder voorafgaande kennisneming aan de Opdrachtgever -  zo nodig de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door derden.

 

4. Prijzen en Facturatie

 1. Alle prijzen zijn op de website vermeld en inclusief BTW. Prijzen en prijswijzigingen ten aanzien van kosten van derden worden integraal doorberekend.

 2. Diensten en Leveringen dienen uitsluitend bij vooruitbetaling te worden voldaan op het moment van aanmelding voor de Dienst of Levering via de website of de app van Opdrachtnemer.

 3. Restitutie van betalingen voor overeengekomen Diensten die niet worden afgenomen of niet volledig worden voltooid door de opdrachtgever is uitgesloten.

 4. Alleen vooruitbetaling door bijschrijving op een bank-of girorekeningen van Lets Go Sport leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.

 5. Bj gebreke van vooruitbetaling, wordt de Opdrachtgever - zonder nadere ingebrekestelling - geacht in verzuim te zijn.

 6. Indien Lets Go Sport invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, gelijk aan 15% van het openstaande saldo (inclusief BTW), doch met een minimum van € 250,--, ten laste van Opdrachtgever.

 7. Er geldt een vertragingsrente gelijk aan 6% per jaar.

 8. Bij niet of niet-tijdige betaling van de Diensten of Leveringen is Lets Go Sport gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te beëindigen. 

 9. Alle Goederen die door de Leverancier worden geleverd, blijven eigendom van de Leverancier totdat Afnemer aan zijn verplichtingen uit deze en een eventuele eerdere soortgelijke overeenkomst heeft voldaan.

 

5. Uitvoering werkzaamheden

 1. Lets Go Sport bepaalt de wijze waarop de Dienst of de Levering wordt uitgevoerd.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om tijdig de afspraken voor de uitvoering van Dienst te maken of te wijzigen.

 3. Alleen klachten door Opdrachtgever schriftelijk ingediend uiterlijk binnen 24 uur na de uitvoering van de Dienst of de Levering kunnen in behandeling worden genomen.

 

6. Annulering

 1. Annulering door de Opdrachtgever van gereserveerde Diensten dient plaats te vinden binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak, per sms of voicemail op het telefoonnummer van de trainer of via Lets Go Sport. 

 2. De Opdrachtgever dient 10 minuten voor de geplande afspraak aanwezig te zijn i.v.m. omkleden, warming up e.d. Eventuele vertragingen ontstaan wegens het niet tijdig aanwezig zijn voor de afspraak geven geen recht op (gedeeltelijke) restitutie noch recht op uitbreiding buiten de resterende duur van de afspraak.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht de Dienst te annuleren indien de Opdrachtgever 15 minuten te laat is.

 4. Indien Opdrachtnemer een dienst annuleert wegens een aan haar toekomende omstandigheid, zal door Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een nieuwe afspraak worden gemaakt.

 5. Restitutie wegens annulering is uitgesloten.

 

7. Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvang van de Diensten vindt een adviesgesprek plaats en dient Opdrachtgever naar waarheid en volledig een vragenlijst in te vullen omtrent de fysieke gesteldheid en de gezondheidsstatus. Deze informatie is voor Lets Go Sport van belang voor een goede beoordeling en invulling van de gevraagde Dienst. 

 2. Opdrachtnemer kan afhankelijk van de beantwoorde vragen en voorafgaand aan of tijdens de duur van een Dienst van Opdrachtgever een medische verklaring van een arts verlangen om de Dienst te leveren.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet door Opdrachtgever opgegeven aandoeningen of gebreken die van invloed zijn op de fysieke gesteldheid en/of de door Opdrachtnemer geadviseerde Dienst.

 4. De intensiteit van de Dienst kan in de loop der tijd worden aangepast. Bij tekenen (dan wel indien Opdrachtgever had moeten begrijpen dat er sprake is) van vermoeidheid, veranderingen in de hartslag en/of bloeddruk, duizeligheid e.d. dient Opdrachtgever dit aan te geven en kan zo nodig de uitvoering van de Dienst worden gestaakt.

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele letsels als gevolg van een Dienst, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen  ontstaan door hartinfarcten, spierverrekking of -scheur, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan knie/onderrug/voet en ander  ziekten, overlijden, ongemakken, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na een Dienst of als gevolg van het gebruik van de conditie- en/of trainingsapparatuur en materialen.

 6. De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.

 

8. Deelname aan suptours, supyoga en verhuur van sups

 1. Geen deelname is mogelijk, indien geen account is aangemaakt via de app van Opdrachtgever.

 2. Deelname aan suplessen, supclinics, suptours, supevents en verhuur van supboards is geheel op eigen risico.

 3. De Opdrachtgever dient te beschikken over minimaal een zwemdiploma A.

 4. Verhuur van supboards geschiedt alleen aan volwassenen vanaf 18 jaar. Kinderen jonger dan 18 jaar dienen door een volwassene te worden begeleid.

 5. Verhuur van supboards geschiedt alleen aan Opdrachtgevers die een WA-verzekering hebben, die schade aan de supboards en bijbehorende materialen dekt.

 6. Gebruik van supmateriaal is op eigen risico. Bij schade of verlies is de Opdrachtgever aansprakelijk voor reparatie en/of vervanging, in het laatste geval tegen de inkooptarieven van de materialen.

 

9. Introducés

 1. Na voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer kan Opdrachtgever incidenteel kosteloos een introducé meenemen, tenzij het betreft deelname aan een supactiviteit zoals genoemd in artikel 8.

 2. Deze introducé is gehouden de door Opdrachtnemer gegeven instructies op te volgen.

 3. Deelname aan een Dienst is geheel op eigen risico van de introducé.

 4. Opdrachtnemer behoudt het recht om – zonder opgave van redenen - deelname van een introducé aan een Dienst te weigeren of te staken.

 

10.Huishoudelijk Reglement

 1. De Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de door Opdrachtnemer gegeven instructies en het huishoudelijk reglement.

 2. Het in strijd handelen met het huishoudelijk reglement kan voor Opdrachtnemer reden zijn de overeenkomst te beëindigen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer.

 

11. Bevoegde rechter en rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Slechts de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever kennis te nemen.

Contact

Locaties:  

Rotterdam 

Hellevoetsluis Burgemeester van der Jagtkade 5

E-mail: info@letsgosport.nl

Tel: 06 - 532 498 71

iBAN: NL93INGB0006534109

KVK: 60955937PTV

Website informatie

Instagram tijdlijn

Volg ons op Social media

 • Instagram - Let's So Sport
 • Facebook - Let's Go Sport

© 2020 LET'S GO SPORT

. Proudly created by Jojanneke Styling created with Wix.com